POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH W FUNDACJI BADAMY SUPLEMENTY

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne;
 2. Cel przetwarzania danych;
 3. Podstawa przetwarzania danych i okres przechowywania ich;
 4. Dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienie;
 5. Pliki „Cookies”.

1. Postanowienia ogólne

1. Strona Internetowa www.badamysuplementy.pl jest prowadzona przez Fundację Badamy Suplementy (zwanej dalej „Fundacją”) z siedzibą i adresem we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 118/55, 53-333 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819313, NIP 8992873378, REGON 385081589

2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: maciej@badamysuplementy.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1.

2. Cel przetwarzania danych;

1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

 1. kontaktowania się z Użytkownikiem;
 2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Administratora na stronie internetowej www.badamysuplementy.pl
 3. celów informacyjnych (Newsletter)

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 1. Imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane, ponieważ nie jest wymagane przez stronę),
 2. Adres e-mail,
 3. Inne.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do wykonania przez Administratora w ramach realizowanych działań Fundacji Badamy Suplementy, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania przez formularz kontaktowy.

5. Administrator może powierzyć dane:

 • Uprawnionym organom publicznym
 • Podmiotom dostarczającym korespondencję,
 • Podmiotom świadczącym obsługę doradczą,
 • Podmiotom świadczącym usługi IT
 • Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora zgodnie z „II pkt 1.

3. Podstawa przetwarzania danych i okres przechowywania ich

1. Korzystanie z funkcjonalności strony z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, korzystanie z funkcjonalności strony www.badamysuplementy.pl

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, czyli:
– osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę,
– jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
– lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
– oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. W zakresie realizacji Umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4. Dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienie

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: maciej@badamysuplementy.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w „I pkt.1”.

4. Odbiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pliki „Cookies”

1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego działania funkcjonalności na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

 • sesyjne
 • stałe
 • analityczne

5. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej.

6. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownia w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

8. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Regulamin | Polityka prywatności | Polityka Cookies
Badamy Suplementy copyrights © 2023